FAQs

Veel gestelde vragen

Hypotheek en echtscheiding of einde samenleving

Wanneer je op het internet zoekt naar hypotheek en echtscheiding of beëindiging samenlevingscontract
dan sta je versteld van het aantal websites, die alles willen uitleggen en je adviezen geven op fiscaal en juridisch gebied. Vervolgens gaat het over pensioen, lijfrentes en verzekeringen. Dit is natuurlijk een uitstekende zaak maar men komt niet tot de kern waar het jou nu om te doen is.

Wat is de kern van de zaak en ons doel?

Ons doel is om samen tot de kern te komen en dat is geld om je financiële zaken weer op orde te krijgen. Gewoonweg middelen waarmee jouw doel kan worden bereikt.

Een aantal voorbeelden uit een lijst die langer is dan wij nu noemen:

 • Geld om de restschuld van je hypotheek bij echtscheiding op je huidige woning op te vangen.
 • Geld om in de woning te kunnen blijven wonen omdat er sprake is van het einde van de samenleving.
 • Bij gedwongen verkoop van de woning met NHG voorwaarden de schuld laten kwijtschelden.
 • Bij gedwongen verkoop van de woning zonder NHG voorwaarden de schuld saneren,
 • De restschuld van je hypotheek meefinancieren in de hypotheek op de nieuwe woning.
 • Ook wanneer er geen restschuld is gaat het wellicht om geld voor de nieuwe hypotheek.

Wat is jouw doel bij een echtscheiding of einde samenleving?

Het lijkt of het allemaal om geld gaat en dat is natuurlijk nodig om je doel te bereiken.
Natuurlijk is jouw doel om in je huidige woning te kunnen blijven wonen vanwege de kinderen en dat de hypotheek bij de echtscheiding wordt geregeld.
Je wilt vanwege de echtscheiding verhuizen naar een andere woning of terugkeren naar je geboorteplaats.
Je wilt je financiële zaken zoals de hypotheek weer op orde krijgen.
Het spreekt voor zich dat bovengenoemde opsomming niet uitputtend is maar samen zorgen we ervoor om jouw doel te bereiken.

Hoe bereiken wij samen jouw doel?

Inmiddels hebben wij door onze ervaring veel relaties kunnen adviseren en kunnen bemiddelen op het gebied van hypotheek en echtscheiding, geldleningen van banken, familie en kennissen. Wij adviseren en bemiddelen bij schenkingen wel of niet gecombineerd met leningen van ouders of familie.
Het maken van speciale inkomenstoetsen anders dan toetsen volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) heeft ons geholpen bij het verkrijgen van hogere hypotheken etc.
Adviseren en bemiddelen over kwijtschelden van restschulden bij NHG hypotheken is geen onbekend terrein. Uiteraard houden we bij alle oplossingen rekening met alle fiscale-, financiële- en juridische consequenties van de te nemen beslissingen.

Ik heb geen vast contract en kan ik wel een hypotheek krijgen?

De arbeidsmarkt verandert fundamenteel. Wij constateren dat het voor een groeiende groep mensen erg moeilijk is een hypotheek te krijgen.
Zonder een vast arbeidscontract is dat nog lastiger. Mensen krijgen minder vaak een vaste baan aangeboden, waardoor er meer flexibele arbeidskrachten bij komen. Dit betekent dat steeds minder huishoudens een eigen woning gefinancierd kunnen krijgen.
Een vaste baan is nu vaak een voorwaarde die veel geldverstrekkers stellen om zonder problemen in aanmerking te komen voor een hypotheek.
Onderstaand hebben we een drietal situaties geschetst die van toepassing kunnen zijn op jouw situatie en en waarvoor wij hebben bewezen daar een oplossing voor te hebben.

We onderscheiden een drietal situaties waarbij iemand geen vast contract heeft.

 1. Je hebt een tijdelijk contract met een intentieverklaring van de werkgever dat hij jou in vaste dienst neemt na afloop van het tijdelijk dienstverband.
  Hoewel tegenwoordig niemand garantie heeft op een 'vaste' baan, gaat de bank ervan uit dat met deze werkgeversverklaring het inkomen voor de toekomst stabiel is. Een hypotheek kan zelfs met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden afgesloten.
 2. Je hebt een tijdelijk contract en de werkgever wil nog niet aangeven of jij een vaste aanstelling krijgt na afloop van het tijdelijke contract.
  Wellicht is jouw contract al een keer verlengd. Nu wordt bij het vaststellen van jouw inkomen terug naar het verleden gekeken. Op basis van jouw inkomsten uit het verleden wordt vervolgens berekend hoeveel je kunt lenen. We ontvangen dan graag een salarisstrook en de jaaropgaven van de afgelopen drie kalenderjaren. Jouw inkomen wordt dan bepaald aan de hand van het gemiddelde van de drie voorgaande kalenderjaren. Als dit gemiddelde inkomen hoger is dan het inkomen van het laatste jaar, wordt het laatste jaarinkomen als inkomen gehanteerd. Ook als je geen vast contract hebt, kun je een hypotheek afsluiten en zelfs met NHG.

 3. Deze lijkt op situatie 2 maar het inkomen is onvoldoende of je hebt nog geen drie jaar inkomen genoten.
  Door onze uitvoerige inventarisatie hebben wij keer op keer bewezen dat wij na jouw situatie te hebben voorgelegd aan een acceptant van de bank voor jou toch een hypotheek hebben kunnen regelen. Zonder een vast contract van de werkgever regelen wij voor jou een hypotheek conform de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF code) en dat zonder extra toeslagen op de rente maar helaas zonder NHG.

Een hypotheek zonder een vast contract aanvragen

Wij zijn reeds vele jaren een begrip voor een onafhankelijk hypotheekadvies ook zonder een vaste aanstelling en zonder een intentieverklaring bieden wij de oplossing.
Profiteer van onze ruime ervaring en ontvang binnen 24 uur ons voorstel.

Wat zijn de voorwaarden van de kwijtschelding hypotheek met NHG voorwaarden?

Wanneer jouw woning bij verkoop minder opbrengt dan de hoogte van de hypotheekschuld op dat moment, dan is er sprake van een restschuld. Heb je een hypotheek met NHG afgesloten? Dan vergoedt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen de restschuld aan de geldverstrekker. Soms moet je deze alsnog terugbetalen, soms wordt de restschuld onder voorwaarden kwijtgescholden.

Aan welke NHG voorwaarden moet zijn voldaan om voor het kwijtschelding in aanmerking te komen?

 1. Er heeft een van de volgende veranderingen in jouw persoonlijke situatie plaatsgevonden:
  Jij hebt jouw relatie beëindigd. Je bent werkloos of arbeidsongeschikt geworden. Jouw partner is overleden.
 2. Door deze veranderingen in de persoonlijke situatie kun je jouw lening niet meer betalen.
 3. Jij hebt een inkomens- en vermogenstoets laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat je onvoldoende inkomen en/of vermogen hebt om zelf de hypotheeklasten te blijven betalen.
 4. Na overleg tussen de geldverstrekker en NHG is gebleken dat verkoop van de woning onvermijdelijk is.
 5. Jij hebt je volledig ingespannen om de schade te beperken. Dit betekent in ieder geval dat jij jouw hypotheeklasten hebt betaald en betalingsachterstanden hebt voorkomen of zo veel mogelijk hebt beperkt.
 6. Jij hebt een makelaar ingeschakeld voor de verkoop van de woning.
 7. Je hebt jouw woning goed onderhouden.

Waar moet je op letten?

 • Gevolgen inkomens- en vermogenstoets

Wij merken dat veel adviseurs die te maken hebben met een restschuld van de hypotheek met NHG voorwaarden toetsen volgens de GHF normen en dat is onjuist.
Bij de juiste toets is het maximaal te lenen bedrag hoger dan bij GHF normen.
Dit kan zowel in je voordeel als nadeel uitpakken.

 1. In je voordeel betekent dat jij of je partner door de juiste berekening nu wel in
  woning kan blijven wonen. Dit is dan een prettige situatie.
 2. De keerzijde van een foute berekening (met GHF normen) is dat jij dacht dat jouw schuld kon worden kwijtgescholden en jouw woning kon worden verkocht.
  Dit komt omdat jouw inkomen bij een juiste toets wel voldoende is.
  De woning mag en kun je niet meer verkopen.
  Jouw woning heb je wellicht verkocht in de wetenschap dat de restschuld wordt kwijtgescholden en dat is niet meer het geval met alle gevolgen van dien. Dus laat ons de juiste toets doen.
 • Gevolgen kwijtschelding restschuld hypotheek

Als jij jouw woning met verlies verkoopt, meldt de geldverstrekker dit bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Jij krijgt dan een negatieve BKR-registratie. Ook wanneer NHG de restschuld kwijtscheldt. Deze registratie kan ervoor zorgen dat je in de toekomst moeilijker een hypotheek of andere financiering kunt afsluiten.

Kan ik snel een bankgarantie krijgen?

Het komt steeds vaker voor, dat een hypotheekdossier nog niet compleet is en dat er daarom nog geen bankgarantie wordt afgegeven. Je bent al te laat of je komt in tijdnood.
Het is nu mogelijk om zonder een compleet dossier een bankgarantie aan te vragen.
Particulieren kunnen een bankgarantie aanvragen door tussenkomst van een erkend hypotheekadviseur van ons kantoor.

Binnen twee werkdagen wordt een bankgarantie gesteld. Dit is een groot voordeel voor de koper van een woning. Hij boekt hiermee grote tijdswinst en de procedure is bovendien eenvoudig. De geldigheidsduur van een bankgarantie is 13 maanden.

Kosten?

De koper betaalt 1% van het garantiebedrag aan de garant met een minimum van € 275,00.
Wij declareren voor onze bemiddeling op basis van een uurtarief.
Het uurtarief is € 140,00 excl. 21% BTW.
Op basis van onze urenregistratie ontvang je dan van ons een factuur.

Mogelijk voordeel?

Het gefactureerde bedrag ontvang je van ons retour indien wij eventueel daarna de hypotheek verzorgen.

Wat betekent dit precies voor jou?

Indien een waarborgsom gestort of direct een bankgarantie gesteld moet worden, zal een koopcontract ook altijd de uiterste datum vermelden waarop dit dient te gebeuren.
Op die datum moet je een waarborgsom of bankgarantie geregeld hebben.
Doorgaans bedragen de kosten voor het opstellen 1% van het bedrag van de bankgarantie.
Wanneer je de koop wilt ontbinden zonder dat je een beroep kunt doen op de ontbindende voorwaarden van de koopovereenkomst, dan kan de verkoper een beroep doen op de bankgarantie of waarborgsom. In het geval van een bankgarantie krijg je een schuld aan de garant die je dient te voldoen.

Wat zijn de voordelen van een bankgarantie?

 • geen inbreng eigen geld noodzakelijk
 • Kosten fiscaal aftrekbaar

Waarom is een bankgarantie nodig?

Een verkoper wil graag zeker weten of je aan jouw financiële verplichtingen, behorende bij het kopen van de woning, kunt voldoen. Daarom zal je bij de notaris een waarborgsom moet storten (in de praktijk vaak 10% van de koopsom). Je kunt ook een bankgarantie laten stellen ter hoogte van 10% van de koopsom. In dat geval staat een geldverstrekker garant voor de waarborgsom. In het koopcontract staat altijd vermeld of er een waarborgsom gestort moet worden en of als alternatief een bankgarantie gesteld mag worden.
In het koopcontract staat het bedrag vermeld.

Wat moet ik doen bij klachten?

Heb je een klacht? Laat het ons weten. Dan zoeken we een oplossing.

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van ons kantoor en we komen er niet uit?

In dat geval verzoeken wij jou de klacht schriftelijk bij ons in te dienen.
Op deze manier worden wij in staat gesteld onze dienstverlening verder te optimaliseren.
Wij ontvangen dan jouw gemotiveerde klacht bij voorkeur via een e-mail.

Welke termijn hanteren wij bij een klacht?

Jij kunt jouw klacht binnen 3 maanden na het ontstaan indienen.

Wij streven er naar jouw klacht binnen 8 werkdagen af te handelen.
Daarbij hanteren wij een vaste procedure:

- Dag 2 : Wij laten jou weten wie binnen ons kantoor de klacht behandelt.
- Dag 4 : Jij verneemt van ons de stand van zaken omtrent de klacht.
- Dag 8 : Wij hebben de klacht afgehandeld.

Zo niet, dan ontvang je van ons bericht over het verdere verloop.

Klachteninstituut

Indien je de reactie van ons kantoor niet afdoende vindt, dan kun je jouw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Heb je een klacht over een bank of verzekeraar?

Heb je een klacht over een product of een dienstverlening van een bank of verzekeraar dat jij via ons kantoor hebt afgesloten, dan kun jij je het beste wenden tot de desbetreffende bank of verzekeraar.
Heb je hier nog vragen over dan adviseren wij jou graag.

Waarom een samenlevingscontract?

Met een samenlevingscontract regel je bijvoorbeeld de kosten van de huishouding, zoals het onderhoud van de woning en de hypotheeklasten.
Maar met een contract wordt je nog niet elkaars erfgenaam. Want wanneer je overlijdt en er geen testament is gaan jouw bezittingen naar de wettelijke erfgenamen.
Dit zijn meestal de ouders, broers en zussen van de overledene.
Lastig wordt het dan met een woning met overwaarde. Het aandeel van je partner gaat dan naar de ouders van je partner. Je hebt dan niets te zeggen over je eigen huis.
De oplossing is een verblijvingsbeding.

Verblijvingsbeding

Alléén voor de gemeenschappelijke zaken (de woning en overwaarde) kunnen samenwoners via een zogenoemd verblijvingsbeding regelen dat bij overlijden hun deel in deze gemeenschappelijke zaken naar de achterblijvende partner gaat. De langstlevende krijgt dan het eigen huis met de hypotheekschuld en ook de hele overwaarde.

Besparing successierechten met de Verzorgingsgedachte

Indien je de kosten van de huishouding verdeelt naar rato van het inkomen en deze verdeling vastlegt in de samenlevingscontract heet dat de verzorgingsgedachte.
Dit betekent dat als een van beiden geen inkomen meer heeft, de ander hem of haar moet verzorgen. Waarom is dit van belang?
Regel is, wanneer je vijf jaar of langer samenwoont op hetzelfde adres is tariefgroep 1 voor de successierecht van toepassing in plaats van tariefgroep 3.
Het tarief is lager en je hebt een hogere vrijstelling gelijk aan gehuwden. Maar met een notarieel samenlevingscontract waaruit de verzorgingsgedachte blijkt gelden de genoemde voordelen al na een halfjaar samenwonen.
Bovendien geldt met een samenlevingscontract dat de termijn van samenleven al gaat lopen wanneer je 18 jaar bent en niet pas vanaf 22 jaar.

Lijst met roerende zaken

Aan een samenlevingscontract kun je een lijst met roerende zaken hechten.
Je kunt dan aantonen welke zaken van wie zijn. Dit is natuurlijk handig wanneer je uit elkaar gaat maar ook wanneer je te maken krijgt met een curator bij een faillissement. De curator kan dan zien welke zaken van jou zijn en niet van je failliete partner.

Welke BKR coderingen zijn er?

Heb je ook een nare ervaring met een BKR codering voor het verkrijgen van een hypotheek?
Een codering waarvan je vindt dat deze niet terecht is. Wij beschikken over meerdere geldverstrekkers waar wij met jouw BKR codering terecht kunnen. Bij ons kan het in veel gevallen wel lukken om jouw droomhuis of de verbouwing van de keuken te realiseren. Wij scheren geen mensen over één kam maar helpen je, want uit ervaring weten wij dat veel mensen zich zelfs niet bewust zijn van hun registratie.

Welke BKR coderingen zijn er?

 • Code ' A ' Er is een achterstand opgetreden.
 • Code ' H ' De achterstand is ingelopen en het krediet blijft doorlopen.
 • Code ' 1 ' Er is een aflossings-/schuldregeling getroffen nadat de achterstand/overstand situatie is ontstaan.
 • Code ' 2 ' De (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
 • Code ' 3 ' Er is een bedrag van € 250,00 of meer afgeboekt. Als de afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, wordt tegelijkertijd met de 3 een einddatum gemeld.
 • Code ' 4 ' De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar.

BKR codering en Herstel

De geldverstrekkers zijn verplicht om een betalingsachterstand te melden bij het BKR.
Maar dat gebeurt niet zo maar. Zij zijn verplicht jou vooraf te waarschuwen dat de achterstand bij hen wordt gemeld als je langer wacht met betalen. Het moment waarop deze melding plaatsvindt, hangt af van het soort krediet. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze bij het BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden. Bij een aflopend krediet gebeurt dit bijvoorbeeld na twee maanden. Officieel heet het melden van een achterstand een 'Achterstandsmelding'. In jouw gegevens is deze zichtbaar met een 'A' bij het betreffende krediet. Een achterstand wordt altijd geregistreerd, ongeacht de hoogte van de achterstand. Heb je jouw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar in het register.
Een 'H', van Herstel, bij het betreffende krediet geeft dit aan. De 'H' wordt alleen vermeld als het krediet doorloopt. Als je de achterstand hebt ingelopen en daarmee het krediet hebt beëindigd, wordt een einddatum bij het krediet geplaatst.
De ‘A’ van Achterstand blijft met de einddatum zichtbaar bij het betreffende krediet.
Vijf jaar na de einddatum verdwijnen jouw gegevens over het beëindigde krediet automatisch uit het bestand.

Zijn de hypotheekadviseurs gekwalificeerd?

Zoek je een erkend hypotheekadviseur in Capelle aan den IJssel?

Dan ben je bij ons op het juiste adres. Onze drie hypotheekadviseurs in Capelle aan den IJssel zijn Erkend Hypotheek Hypotheekadviseur.
Hypotheekadvisering is een vak dat hoge eisen stelt aan deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en (sociale) vaardigheden van de hypotheekadviseur.

Er worden immers adviezen gegeven die een grote impact hebben het leven van jou als klant.
Om deze kwaliteitseisen te waarborgen, voert de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) een keurmerkregeling waarvoor onze hypotheekadviseurs zich moeten kwalificeren.

Wat wordt er verwacht van een hypotheekadviseur op ons kantoor te
Capelle aan den IJssel?

Met name met betrekking tot de gedragscode van onze drie Erkende hypotheekadviseurs in Capelle aan den IJssel verwachten wij dat zij een passend hypotheekadvies geven, waarin financiële, juridische en fiscale consequenties zijn betrokken.
Klanten mogen niet onvolledig, misleidend of onjuist worden geïnformeerd.
De hypotheekadviseur houdt gegevens geheim en stelt het klantbelang centraal en weet zich gebonden aan de regels van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF).

Wat doen wij als hypotheekadviseur in vijf stappen?

 1. Onderzoek: Hoe is jouw persoonlijke situatie?
  Want pas als we jouw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we jou een goed financieel advies geven. We inventariseren jouw financiële positie en je wensen. We vragen naar je doelstelling en jouw kennis en ervaring. Hoeveel risico kun je en wil je nemen? Wij maken als laatste een klantprofiel om een goed beeld te krijgen wat jij wel of niet belangrijk vindt.
 2. Advies: Welke financiële oplossing past bij jouw situatie?
  Nadat we jouw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van jou als klant analyseren wij dit klantbeeld. Je krijgt een financiële oplossing die aansluit bi jouw situatie en wensen.
 3. Zoeken: ​Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij jou past?
  Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij jouw situatie en wensen gaan we op zoek naar een passend product.
 4. Contract: Heb je gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat jij de contracten krijgt.
  We vragen voor jou de offerte aan, bespreken deze met je en zorgen voor de afhandeling tot en met de notaris. We bespreken met je wie doet wat. We bewaken alle belangrijke datums zoals de datum ontbindende voorwaarden en datum bankgarantie. Jij ontvangt regelmatig statusoverzichten van de voortgang van het dossier met een overzicht van de reeds aangeleverde en nog aan te leveren documenten.
 5. Onderhoud​: Jij hebt het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.
  Het contract loopt vaak lang door. Nadat je het contract hebt getekend kan jouw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij jouw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat jij weet dat jij tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.
Hypotheek alleen in Capelle aan den IJssel?

Nee, de stelling is onjuist. Niet alleen in Capelle aan den IJssel hebben wij inmiddels door onze specialisatie een mooie klantenkring opgebouwd maar ook in andere delen van Nederland.

Wij werken landelijk en komen graag naar jou toe.
Kom je liever bij ons op de koffie? Je bent altijd welkom.

Hoe vindt je ons in Capelle aan den IJssel?

De routebeschrijving naar ons kantoor te Capelle aan den IJssel vindt je onder contact gegevens.
Het pand staat vlak bij de Van Brienenoordbrug te Rotterdam.

Wat doen wij extra voor onze plaatsgenoten die een woning en een hypotheek in Capelle aan den IJssel zoeken?

Naast ons advies over jouw hypotheek in Capelle aan den IJssel bieden wij jou als nieuwe relatie uit Capelle aan den IJssel of omgeving het onderstaande aan:

 • Wij bieden je aan om samen met een van onze makelaars te kijken of de de prijs van je nieuwe woning in orde is en of er andere belangrijke zaken niet over het hoofd worden gezien.
 • Het kost je niets en zie het maar als onze investering in jou.
 • Aanvraag voorlopige teruggaaf zodat je op tijd het bedrag van je renteaftrek terug ontvangt.

Bovenstaande aanbieding geldt ook voor de bewoners met of zonder een hypotheek
uit de directe omgeving van Capelle aan den IJssel.

Adresgegevens

 • Adres:
  Fascinatio Boulevard 722
 • Postcode:
  2909 VA
 • Plaats:
  Capelle aan den IJssel

Openingstijden

 • Ma - Vrij:
  09:30 - 19:00 uur
 • Zaterdag:
  10:00 - 15:00 uur
 • Zondag:
  Gesloten

Direct contact

 • E-mail:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Telefoon:

Disclaimer                   Uw Privacy

Powered by